سهامداران

ردیف نام شرکت تعداد سهام درصد سهام
1 شرکت سرمایه گزاری صبا جهاد 149,184,751 99/19 %
2 سازمان سرمایه گذاری گسترش و صنعت 175,809 0/17 %
3 شرکت سهامی عام پیچک 11,829 0/01 %
4 سایر سهامداران 627,611 0/63 %
150,000,000 100 %