اعضای هیئت مدیره

مهدی الهیار بیک
رئیس هیئت مدیره
حامد امینی مصلح آبادی
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
ناصر غفاری
عضو موظف هیئت مدیره و مدیر مالی
احمد صدیقی پاشاکی
عضو غیرموظف هیئت مدیره
چنگیز قدم پور
عضو غیرموظف هیئت مدیره