اعضای هیئت مدیره

مهرنوش امجدی گلپایگانی
رئیس هیئت مدیره
رامین طهماسبی نادری
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
ناصر غفاری
عضو موظف هیئت مدیره و مدیر مالی
احمد صدیقی پاشاکی
عضو غیرموظف هیئت مدیره
چنگیز قدم پور
عضو غیرموظف هیئت مدیره