اعضای هیئت مدیره

– مهدی الهیار بیک

رئیس هیئت مدیره

 

– حامد امینی مصلح آبادی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

 

– ناصر غفاری

عضو موظف هیئت مدیره و مدیر مالی

 

– احمد صدیقی پاشاکی

عضو غیرموظف هیئت مدیره

 

– چنگیز قدم پور

عضو غیرموظف هیئت مدیره

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.